Tisk | PDF

Obchodní podmínky portálu exams.cz

Preambule

Prodávající, společnost EXAMS CENTRUM s.r.o., IČ: 02774305, se sídlem Brno - Královo Pole, Palackého třída 1643/10, PSČ 612 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82471, e-mail: info@exams.cz (dále jen „prodávající“), je podnikatelem a v rámci své podnikatelské činnosti provozuje mimo jiné portál www.exams.cz (dále jen „portál“). Za účelem sjednávání jednotlivých smluv prostřednictvím portálu vydává prodávající tyto obchodní podmínky.

I. Definice pojmů

ZÁKAZNÍK

Zákazník je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře s prodávajícím smlouvu.

SPOTŘEBITEL

Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

PODNIKATEL

Osoba, která není spotřebitelem, tedy typicky taková osoba, která při registraci na portálu uvede identifikační číslo podnikatele.

SMLOUVA

Smlouva je jakákoliv smlouva, která byla při objednávce produktu uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím portálu.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel na straně jedné a prodávající na straně druhé.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Rozhraní portálu vymezené výhradně pro přístup zákazníka a sloužící ke správě e-learningové aplikace, studiu e-learningových a jiných materiálů, přihlašování na zkoušky apod.

II. Registrace zákazníka

Registrace na portálu je nezávazná, avšak je nutnou podmínkou, aby zákazník mohl objednávat zboží a služby (dále jen „produkty“) prostřednictvím portálu.

V rámci registrace zákazník uvede do registračního formuláře tyto nezbytné údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • E-mailovou adresu
 • Společnost, se kterou má pracovní nebo obdobný vztah (dle seznamu)

Dále má zákazník možnost uvést do registračního formuláře tyto fakultativní údaje:

 • Telefon
 • Titul před jménem a za jménem

Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Úspěšná registrace zákazníka je prodávajícím potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. V tomto potvrzujícím e-mailu je uvedeno i přihlašovací jméno a heslo, tyto údaje se generují každému zákazníkovi automaticky a není možné je změnit.

III. Projev vůle, uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází elektronickou formou na základě objednávky zákazníka. Zákazník se přihlásí do svého účtu na portálu, vybere si jeden nebo více produktů a v dalším kroku uvede fakturační údaje, tedy údaje o osobě, na kterou bude vystavena zálohová i řádná faktura.

V rámci objednávky zákazník uvede tyto povinné údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Ulice a číslo
 • Město
 • PSČ
 • E-mailovou adresu

Dále má zákazník možnost uvést tyto fakultativní údaje:

 • Společnost
 • DIČ
 • Telefon

Dále zákazník zadá výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pokud některý z povinných uvedených údajů nebude vyplněn nebo nebudou akceptovány tyto obchodní podmínky, nastavení portálu neumožní objednávku odeslat. K objednání dojde stisknutím tlačítka „objednat“. Následně zákazník obdrží akceptační email – potvrzení objednávky, čímž je uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím smlouva.

Obsah smlouvy uzavírané v režimu těchto obchodních podmínek je dán přijatým obsahem objednávky (viz výše) a těmito obchodními podmínkami.

Učiní-li zákazník u prodávajícího objednávku, je tato objednávka pro zákazníka závazná. Zákazník je tedy povinen za produkt zaplatit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetí straně. Informace o jednotlivých nutných krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, kde je tento proces podrobně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách portálu www.exams.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

V případě, že nedojde k uhrazení zálohové faktury do 30 dnů od jejího vystavení, zaniká uplynutím této lhůty bez dalšího smlouva, pro kterou byla zálohová faktura vystavena. O zániku smlouvy bude zákazník informován oznámením formou e-mailové zprávy.

IV. Cena

Výše ceny produktu je určena ceníkem zveřejněným na portále platným ke dni odeslání objednávky prodávajícímu. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude připočítáno dle výše platné pro daný produkt ke dni odeslání objednávky.

Po uzavření smlouvy je zákazníkovi vygenerována zálohová faktura, kterou má k dispozici ve svém uživatelském účtu na portále a dále je na tuto zálohovou fakturu upozorněn v akceptačním emailu. Zákazník je následně povinen ve splatnosti zálohovou fakturu uhradit. Po úhradě faktury je zákazníkovi zaslán email potvrzující úhradu a zároveň mu je produkt, pokud to jeho charakter umožňuje, přímo zpřístupněn v jeho uživatelském účtu na portálu nebo jej prodávající kontaktuje za účelem dohodnutí způsobu dodání objednaného produktu.

Do okamžiku uhrazení zálohové faktury nevzniká tedy zákazníkovi žádný nárok na dodání objednaného produktu. Prodávající tedy není povinen doručit zákazníkovi objednaný produkt do jeho úplného uhrazení.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám.

V. Dodání zboží

Produkt bude zákazníkovi dodán jeho zpřístupněním na portálu, pokud to jeho charakter alespoň částečně umožňuje. O tomto zpřístupnění je zákazník informován e-mailovou zprávou. Za okamžik převzetí se považuje den, kdy se zákazník přihlásí do svého uživatelského účtu. Jinak bude produkt zákazníkovi dodán na místo dle jeho výběru.

Prodávající se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi produkt na portále nebo jej kontaktovat za účelem dodání produktu do 5 pracovních dnů od připsání platby odpovídající plné výši ceny za objednaný produkt na bankovní účet prodávajícího.

VI. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má ve smyslu ustanovení 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření s výjimkou:

 • produktu prodávajícího, který spočívá v poskytování služby, jestliže s jejím plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Za započetí s plněním se souhlasem spotřebitele se považuje okamžik, kdy se spotřebitel přihlásí do svého uživatelského účtu a má zde k dispozici objednaný produkt nebo materiály k němu.

Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli zaplacenou cenu, resp. její příslušnou část způsobem, kterým byla od spotřebitele přijata, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Prodávající prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů.

Registrací dle článku I. těchto obchodních podmínek souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Zákazník dále dává prodávajícímu souhlas s tím, aby mu byly zasílány přiměřené zprávy o obchodní činnosti prodávajícího, avšak to pouze v takové míře, která jej nebude obtěžovat.

Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v databázi prodávajícího změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze prodávajícího dojde zároveň ke zrušení registrace zákazníka na portálu a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací. V případě, že má zákazník v takovém okamžiku uzavřenou účinnou smlouvu na produkt, který je provozován i jen částečně na portálu, považuje se den, kdy zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá a požádá o odstranění údajů, za den ukončení smlouvy na daný produkt a zákazník již není nadále oprávněn produkt využívat a nemá nárok ani na poměrné vrácení uhrazené ceny za daný produkt.

VIII. Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty prodávajícího dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů prodávajícího. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany prodávajícího, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Zakoupený produkt smí používat pouze jedna osoba (zákazník), a to výhradně k nekomerčním účelům pro svoje použití. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv si prodávající vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup k produktu.

Je výslovně zakázáno kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení prodávajícího jakékoliv materiály či informace obsažené na portálu a to i takové, jež si zákazník v rámci produktu zakoupil.

IX. Popis produktů

Zkouška odborné způsobilosti

• Přístup k doplňkovým tréninkovým materiálům (vzorový test, tréninkové modelové situace, atd.) • Plnou funkcionalitu portálu www.exams.cz, mj. možnost přihlásit se na dostupné termíny zkoušky, sdělení výsledku zkoušky elektronickou cestou • Vydání elektronického certifikátu akreditovanou osobou platného na dobu 5 let • Zajištění Vaší účasti na zkoušce odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb., kompletní administrace Vašeho testu v souladu s akreditací ČNB • Za počátek využití služby je považováno přihlášení na portál po zaplacení kupní ceny • Průběh a způsob poskytnutí této služby je upraven Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu exams.cz.

Zkouška odborné způsobilosti + přípravný e-learning

1. E-learning: • Přístup a možnost studia online aplikace (kurzu) provozovaném na portále edu.exams.cz a to na dobu 2 měsíců ode dne poskytnutí přihlašovacích údajů do vzdělávacího portálu • Helpdesk dostupný v pracovní dny od 9 do 17 hodin, kde lze elektronicky hlásit technické potíže s aplikací • Průběh a způsob poskytnutí této služby je upraven také ve obchodních podmínkách portálu exams.cz. 2. Zkouška: • Přístup na portál www.exams.cz • Přístup k doplňkovým tréninkovým materiálům (vzorový test, tréninkové modelové situace, atd.) • Plnou funkcionalitu portálu www.exams.cz, mj. možnost přihlásit se na dostupné termíny zkoušky, sdělení výsledku zkoušky elektronickou cestou • Vydání elektronického certifikátu akreditovanou osobou platného na dobu 5 let • Zajištění Vaší účasti na zkoušce odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb., kompletní administrace Vašeho testu v souladu s akreditací ČNB • Za počátek využití služby je považováno přihlášení na portál po zaplacení kupní ceny • Průběh a způsob poskytnutí této služby je upraven Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu exams.cz.

Opravná zkouška odborné způsobilosti

• Přístup k doplňkovým tréninkovým materiálům (vzorový test, tréninkové modelové situace, atd.) • Plnou funkcionalitu portálu www.exams.cz, mj. možnost přihlásit se na dostupné termíny zkoušky, sdělení výsledku zkoušky elektronickou cestou • Vydání elektronického certifikátu akreditovanou osobou platného na dobu 5 let • Zajištění Vaší účasti na zkoušce odborné způsobilosti dle zákona č. 427/2011 Sb., kompletní administrace Vašeho testu v souladu s akreditací ČNB • Za počátek využití služby je považováno přihlášení na portál po zaplacení kupní ceny • Průběh a způsob poskytnutí této služby je upraven Zkušebním řádem akreditovaným Českou národní bankou a obchodními podmínkami portálu exams.cz.

X. Reklamační řád

Reklamační řád stanovuje postup v případě, kdy vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů, zvláště pak z vad u zboží.

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Prodávající odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě. Prodávající však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny prodávajícího či v rozporu s obvyklým způsobem užívání.

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu vadu produktu neprodleně po té, co takovou vadu zjistí.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní-li prodávající vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu), přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo na výměnu (je-li to možné s ohledem na charakter produktu) nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zákazníkovi uhrazenou cenu produktu.

XI. Rozhodné právo

Prodávající je právnickou osobou zřízenou podle českého práva a je podnikatelem. Pokud není zákazník českým občanem, či není osobou zřízenou podle českého práva, sjednávají si strany, že se smlouva bude řídit českým právem. V případě mezinárodní koupě zboží je rozhodným předpisem Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud do jejího režimu koupě spadá.

XII. Závěrečná ustanovení

Veškeré e-maily budou zákazníkovy zasílány na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je zkušební řád akreditovaný Českou národní bankou (dále jen „Zkušení řád“). Tento zkušební řád má zákazník k dispozici ve svém uživatelském účtu a je tak umožněna jeho archivace a reprodukce zákazníkem. V případě rozporu má před těmito obchodními podmínkami přednost Zkušební řád.

Smluvní strany jsou při plnění povinností ze smlouvy povinny poskytnout potřebnou součinnost.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2014 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky produktů prostřednictvím portálu uzavřené od 1. 11. 2014.

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování produktů bude provozovatel používat český jazyk.

RSS feedaktuality

01.04.2020

Seriál rad EFA/EFP poradců EFA/EFP poradci radí s aktuálními finančními otázkami - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO SERIÁL NALEZNETE ZDE:

24.03.2020

**EFPA ČR ruší zkoušky do odvolání** V kontextu dalších opatření, které v pondělí 23. 3. přijala vláda ČR v rámci vyhlášeného nouzového stavu, jsme nucení **zrušit konání všech termínů zkoušek do odvolání.** O zrušení vašich termínů budete informováni e-mailem. Přihlášení účastníci se mohou zcela zdarma přehlásit na jiný termín zkoušky. Všechny účastníky zapsané ve zrušeném období ujišťujeme, že o svůj již zaplacený termín nepřijdou. V případě, že si s přehlášením nevíte rady, kontaktujte náš helpdesk v běžné pracovní době. Již nyní zpřístupňujeme termíny v létě a na podzim s dostatečnou kapacitou, míst bude pro všechny zájemce dostatek. Věříme, že tuto komplikovanou dobu využijete pro další studium a přípravu. K dispozici je pro vás zdarma testovací aplikace Dril, a to nově bez nutnosti přihlášení na termín zkoušky. Děkujeme za pochopení, společně vše zvládneme Váš tým EFPA ČR

18.03.2020

EFPA pomáhá veřejnosti ZDARMA Vážení přátelé, v těchto dnech se na nás obrací desítky osob s dotazy typu: „Jak mám pracovat se současnými rezervami?“, „Jak mám upravit své rodinné hospodaření?“ „Jak postupovat v případě potřeby odložit splátky úvěrů?“ a dalšími. Pokud máte svého finančního poradce, neváhejte se na něj obrátit s jakýmikoliv dotazy. Pokud finančního poradce nemáte, nebo vám není schopen pomoci, vyberte si z více než 300 poradců s certifikátem EFA/ EFP - kontaktovat je můžete přímo ze stránky https://efpa.cz/poradci - zde si podle regionu či jména vyberete vám nejbližšího odborníka. EFPA bude každý týden zveřejňovat v aktualitě níže otázky našich spoluobčanů a odpovědi na ně. https://efpa.cz/aktualita/228-serial-rad-efa-efp-poradc- Online testy nově zdarma Abyste mohli jít dětem a kolegům příkladem a využili čas k vlastnímu rozvoji, připravila pro Vás EFPA cvičné testy na všechny odborné zkoušky on-line ZDARMA. Cvičné testy naleznete ZDE. Přejeme Vám v této nelehké době pevné zdraví, energii a pokud možno klid, abychom to všichni zvládli. Váš tým EFPA ČR

13.03.2020

-- MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ -- na odborných zkouškách EFPA ČR V souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 upravuje EFPA ČR pravidla pořádání odborných zkoušek následovně: - Vypsané termíny zkoušek se konají v původních oznámených termínech Zkoušky jsou organizovány ve sníženém počtu do 29 osob Plánované termíny budou i nadále probíhat v tomto omezeném režimu Na zkouškách je upravováno rozesazení s větším prostorem mezi účastníky Váš tým EFPA ČR

Administrační portál systému zkoušek pro ověření odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (Akreditace ČNB č.j. 2014/021009/CNB/570)

Partneři centra:
pef
ekf
EFPA Česká republika
AFIZ